IMPRESSUM

Jaaroverzicht 2021

De penning poes

01-01-2021 t/m 31-12-2021
Rekeningnummer
NL43 INGB 0000 2649 29

 

Beginsaldo € 26.866,23   01-01-2021

Eindsaldo   20.632,35   31-12-2021

Totaal bij :  € 34.691,86

Totaal af :   € 40.925,46

 

RSIN nummer : 805204623 

KvK nummer : 41012815

--------------------------------------------------------------------

Balans 31-12-2021

Activa                                         Passiva

Liquide middelen   € 90.632,35   Continuiteitsreserve  70.000,-

 .                                                      Overige reserve      20.632,35

Totaal                     € 90.632,35      Totaal                      90.632,35

                                                --------------------------

Baten                                                 Lasten

Giften en donaties   

Particulieren          19219,26       Inkoopwaarde

Nalatenschappen   €   5000,-         geleverde goederen  21.655,70

St. Dierenlot           10.472,60     Naar Spaarrekening  € 19.269,76

 .                                                                                        _____________                                                          

Som  van baten     € 34.691,86      Som van lasten        40.925,46 

Som van baten en lasten    - 6233,60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verantwoording inkomsten:  

 Stichting Kattenbos accepteert alleen inkomsten via het Stichtingsrekeningnummer van ING.

Er is geen 'kasgeld potje' er wordt niet geïnvesteerd noch worden op enigerlei andere wijze de inkomsten van de Stichting gebruikt voor iets anders dan het verzorgen van de aan de Stichting toevertrouwde katten.

Wij doen ook niet aan fondsenwerving.

Beleidsplan.

De doelstelling van Stichting Kattenbos , het opvangen en verzorgen van niet in een huishouden plaatsbare  FIV+ en FeLV katten zal ook in 2022 op dezelfde manier voortgezet worden met de donaties die voor de katten overgemaakt worden!!

 

Verantwoording uitgaven:

11546,19    Zijn kosten voor dieetvoer , gewoon voer , snoepjes 

€  5751,11    Zijn de kosten voor de dierenarts en medicijnen.

19.269,76    Naar spaarrekening

€  1469,26    Zijn de zakelijke kosten voor het in stand houden van de faciliteiten om de noodzakelijke werkzaamheden van de Stichting in stand te houden.

Verantwoording voor de   € 1469,26  

€   532,-    Belasting auto van Stichting Kattenbos.

   581,64  Internet/telefonie

   220,67  Verplichte kosten aan ING t.b.v. betalingsverkeer.

   134,95  Kosten van deze website

Geen enkele medewerker bij Stichting Kattenbos ontvangt ook maar enige vergoeding voor de werkzaamheden.  Ook het bestuur werkt geheel Pro Deo.  Er worden ook geen reiskosten vergoed , hetgeen overigens op eigen verzoek van alle medewerkers is.

Omdat we met zonnepanelen en aardwarmte in 2021 zelf genoeg   energie hebben opgewekt was 2021 geheel zonder energie kosten.

Omdat we na de economische crisis in 2008 erg veel vaste donateurs verloren hebben en er ook geen legaten binnen kwamen hebben we vele jaren toch ieder jaar nog net rond kunnen komen van de donaties van de lopende jaren.  Er was nauwelijks een buffer aanwezig wat een beangstigend gevoel voor de toekomst gaf.

Toen het legaat van mijn overleden moeder aan Stichting Kattenbos uitgekeerd werd  , is dat bedrag onmiddellijk op een spaarrekening gezet als buffer voor onvoorziene situaties of weer een economische crisis zodat de Stichting in ieder geval de medische en voedsel verzorging van de katten voor ruim een jaar zal kunnen voortzetten.

In 2021 was dit bedrag op de spaarrekening 70.000,-

Na een zeer geraffineerde spoofing poging  - die voor de criminelen minder goed afliep dan voor ons 🤭- is besloten het  bedrag van de rekening courant van de Stichting laag te houden en grotere bedragen meteen op de spaarrekening te zetten omdat die minder fraude gevoelig is.

Doelstelling

Stichting Kattenbos is een stichting die als doel heeft voorlichting te geven over FIV en FeLV bij katten en , als er geen andere oplossing is , het opvangen van kansloze en 'special needs' katten , om hen een rustige en veilige plaats te geven voor de rest van hun leven waar zij beschermt en met goede verzorging een katwaardig leven kunnen lijden.

Opgevangen worden schuwe zwerfkatten met Kattenaids (FIV) en/of Leukemie (FeLV) ,  of gehandicapte katten die zich in een huishouden niet kunnen handhaven.  

Stichting Kattenbos is geen asiel !!!!

Daar zitten heel veel lieve gezonde huiskatten die graag een nieuw huisje en familie  willen hebben.

Hier zitten katten die door een chronische ziekte , gedrag of handicap en intensieve verzorging , in asiels geen kans maakten op een nieuwe familie of al bij een dierenarts waren afgeleverd voor euthanasie.

Gezonde huiskatten behoren dus niet tot de doelgroep , die maken in een asiel nog kans op herplaatsing.

Stichting Kattenbos is ook geen stapelplaats voor afgedankte katten.

Wij geven de aanwezige katten 24/7 aandacht en liefde , een goede verzorging , ook medisch en een ruime , schone en lichte plek om de rest van hun leven te wonen.

We nemen dan ook maar een klein aantal nieuwe katten per jaar op.

Het gevoerde beleid  wordt in 2022 voortgezet.

Bestuur en kontakt informatie

Bestuur Stichting Kattenbos ;

A. de Hoog  -  bestuurslid

H.J. Roozendaal  - voorzitter

Drs. H.M. Singelenberg  -  secretaris

Drs. M.H.M.J. Willems  -  penningmeester

R.S. Mulder  -  bestuurslid

 

E-mail adres ; info@kattenbos.nl

Website ; www.stichtingkattenbos.nl

Telefoon ; 0594 - 549028

IBAN :  NL43INGB0000264929

t.n.v Stichting Kattenbos   Lucaswolde

Minimum donatie  € 25,- per jaar

Financiële Adoptie poes/kater 180,- per jaar of 90 per 1/2 jaar met vermelding van de naam van de te adopteren kat. En vergeet niet uw emailadres te vermelden voor het adoptie certificaat en de foto's die u in de toekomst krijgt van uw adoptie kat.

 

Nieuw en ook erg waardevol voor ons !! Met een automatische afschrijving van 1 euro per maand via : 

https://www.teaming.net/stichtingkattenbos   steunt U ons werk ook en hebben we een vast bedrag per maand voor medische noodgevallen en/of medicijnen.

 

Via de website : https://stichtingkattenbos.doelshop.nl/info

kunt u bij een groot aantal webshops uw normale bestelling doen waarna doelshop.nl een pecentage van uw aankoop bedrag op de rekening van Stichting Kattenbos stort. Dit kost u niets !

  

RSIN nummer : 805204623 

KvK nummer : 41012815

 

ANBI status

Stichting Kattenbos is opgericht in 1993 en brengt sinds die datum deze doelstelling in de praktijk.

 

Stichting Kattenbos is een niet commerciële organisatie en heeft ook geen enkele commerciële activiteit.

Stichting Kattenbos heeft alleen maar medewerkers die , zonder enige financiële tegenprestatie of welk ander belang dan ook , vrijwilligerswerk doen.

 

Er is dan ook geen enkele medewerker die enige financiële vergoeding krijgt.

Ook het bestuur niet.

 Stichting Kattenbos heeft een ANBI status.

Inkomsten

Stichting Kattenbos is geheel afhankelijk van donateurs , financiële adopties van individuele katten , giften , schenkingen en legaten.

 Alle inkomsten worden besteed aan de katten , waar het dus ook voor bedoeld is !

 Stichting Kattenbos accepteert alleen maar geldelijke bijdragen die via het officiële banknummer van de stichting gedaan zijn.

 Dat is beleid , uitgevoerd sinds de oprichting.

 Dat geeft een helder financieel overzicht van inkomsten en uitgaven.

 

No Kill en No Cage opvang

Stichting Kattenbos is vanaf de oprichting een No Kill opvang geweest en wij steunen van harte de strijd van Nathan Winograd tegen het jaarlijks doden van  miljoenen kleine huisdieren , die in asiels en shelters gedood worden omdat ze geen nieuw gouden mandje hebben kunnen vinden.

Stichting Kattenbos propageert in woord en geschrift sterilisatie en castratie van katten , het niet kopen van een kat , hond of ander klein huisdier bij broodfokkers of winkels en het verbieden van elke reclame - in winkels , dierenartspraktijken , maar vooral de honderden websites zoals Marktplaats - voor het gratis afhalen van kleine huisdieren.

Activiteiten 2020

Stichting Kattenbos heeft ook in 2021 de , in de opvang aanwezige katten gevoed , gehuisvest en de best mogelijke medische verzorging en hulp geboden.

Plus veel aandacht en liefde gegeven natuurlijk !!!

We hebben ook in 2021 katten met FeLV en FIV opgenomen.

Deze katten kwamen via particuliere groepen en asiel die zwerfkatten (op)vangen en laten castreren.   Omdat deze katten schuw waren en er niet voldoende controle kon zijn op hun gezondheid op de plek waar ze gevangen waren zijn ze niet teruggezet op de vangplaats.

Heel erg veel tijd is gaan zitten in voorlichting aan particulieren en dierenartsen die zeer uitgebreid wilden weten hoe te handelen na de positieve uitslag van een FIV/LeLV test.

Die dierenartsen kunnen dan de eigenaren van deze katten op een rustige en reële manier voorlichten zonder dat meteen het woord euthanasie valt. Iets wat eigenaren door de grond doet zakken van angst en verdriet en volkomen overbodig is in de meeste gevallen.

Met trots kunnen we melden dat we een zeer groot aantal eigenaren van FIV en FeLV katten ook dit jaar weer zodanig hebben kunnen voorlichten en geruststellen , zodat , met wat aanpassingen , deze katten gewoon thuis zijn blijven wonen en de vraag naar opname verviel.

Waardoor wij weer meer schuwe zwerfkatten met FIV/FeLV kunnen opvangen.

Alle mensen die contact met ons hebben genomen of nog opnemen , kunnen altijd op ons terugvallen voor advies en natuurlijk ook met positieve verhalen.

Wij hebben ook een aantal poging gedaan om FIV positieve katten die in , het gelukkig kleine aantal asiels wat nog een euthanasie beleid heeft bij FIV en FeLV katten ( na 1 test!!) , op de euthanasie spuit zaten te wachten , hetgeen ons gmeld werd door vrijwilligers en stagiaires , een plekje te geven in het Kattenbos.

Dit is echter in alle gevallen mislukt.

De beheersters prefereerden euthanasie in plaats van nog een mooi leven bij de stichting.

Na heel veel flut argumenten kwam steevast de opmerking dat deze katten al ver heen waren in hun ziekte. Dat was op de foto's die ik gezien heb absoluut niet te zien maar werd ook niet bevestigd door de vrijwilligers en stagiaires die de melding deden. Zij kenden deze katten als goede eters met volop belangstelling voor hun omgeving.

Wat niet hoort bij het laatste stadium.

Maar ze zijn nu wel dood en ze zijn niet de enige die ten prooi gevallen zijn en nog vallen aan dit beleid.

Gelukkig zijn er steeds meer asiels met betere dierenartsen en beter geschoolde beheerders. 

Via hen komen dan ook de niet meer herplaatsbare FIV en FeLV katten die hier nu lekker ronddartelen in het bos.

In 2016 is het "Katten Aids & Leukemie Fonds" opgericht waarmee de dure medicijnen gekocht worden die levensverlengend kunnen zijn voor katten met aids en leukemie. 

Alle katten zijn gecastreerd en medisch behandeld.

Eind 2015 is de nieuwe huisvesting voor de katten in gebruik genomen.

1 gedeelte is voor de katten met leukemie en 1 gedeelte voor de andere katten. 

 *****

D.m.v. o.a. vele publicaties heeft Stichting Kattenbos veel aandacht gevraagd voor de noodzaak van sterilisatie en castratie om zowel het zwerfkattenprobleem op te lossen alswel aids en leukemie te voorkomen die voornamelijk door paring tussen ongeholpen katten overgedragen worden.

Huishoudelijk reglement opgesteld bij algemene vergadering 30-08-2014

Huishoudelijk reglement en beleidsplan 2014 tot eventuele herziening.

Hiermee vervallen alle voorgaande huishoudelijke reglementen en blijft voor onbepaalde tijd van kracht.


Er worden alleen maar katten aagenomen die in een asiel geen kans hebben op herplaatsing.

Gezonde herplaatsbare huiskatten zonder gebreken worden niet aagenomen.

Asiel katten hebben voorrang bij opname omdat daar al een selectie gemaakt is op wel of niet plaatsbaar zijn en katten daar al vaak erg lang hebben zitten wachten op een nieuwe eigenaar.

Schuwe katten met FIV en FeLV , dove en blinde katten die het in een huishouden niet redden en motorisch gestoorde katten , zijn de doelgroep van Stichting Kattenbos.

Uitleg :

* Schuwe katten met FIV worden bijna nooit herplaats vanuit een asiel omdat mensen bang zijn voor deze ziekte en er vaak een ruim aanbod is van gezonde katten.

* Katten met leukemie zijn niet plaatsbaar in huishoudens met meer katten omdat het onderling besmettelijk is. Bij Stichting Kattenbos is een aparte afdeling voor katten met leukemie.

* Dove katten die niet minimaal 13 weken bij de moeder en nestgenootjes zijn gebleven hebben een ontwikkelingsachterstand waardoor ze gevaren niet kennen en door hun onbesuisd gedrag een gevaar zijn voor zichzelf.  Verder wordt vaak door gebrek aan kennis , onderschat wat het isolement voor een dove kat betekend in het dagelijkse leven. Vaak wordt door eigenaren zelf geconstateerd dat hun dove kat gedragsproblemen heeft of men geeft aan niet voldoende tijd te hebben - b.v. met een fulltime baan - de eenzaamheid van hun kat te kunnen compenseren. Omdat bij Stichting Kattenbos 24/7 aanwezigheid en aandacht is nemen wij deze katten ook op.

* Blinde katten kunnen - net als dove katten - niet overleven als ze niet binnen gehouden worden. Als eigenaren aangeven dat het binnenhouden een niet op te lossen probleem geeft , neemt Stichting Kattenbos deze katten ook op omdat hier een groot afgezet terrein is waar deze katten zich vrij kunnen bewegen zonder gevaar te lopen.

* Katten met een motorische storing , b.v. amputatie van pootje(s) hebben bij Stichting Kattenbos een zeer grote ruimte  , zowel binnen als buiten waar zij zich ongehinderd kunnen voortbewegen. Er wordt voor hen altijd een mogelijkheid gecreëerd om te leren met een speciaal voor hen ontwikkelde rolstoel om te gaan , waardoor zij ook kunnen rennen en daardoor de rest van hun lichaam - spieren - normaal te kunnen gebruiken.

 


Definitie van de status van de kat als Stichting Kattenbos besluit de aangeboden kat op te nemen.


Aanbieders van katten moeten altijd een afstandsverklaring tekenen.

Door het tekenen van de afstandsverklaring verliest de (voormalig) eigenaar alle rechten op het dier. Het dier gaat over in het bezit van Stichting Kattenbos.

Hoewel iedereen geacht wordt te lezen wát men tekent en vóór men tekent, wordt toch altijd benadrukt de afstandsverklaring eerst goed door te lezen en pas daarna te tekenen.

Na correcte afhandeling van de afstandsprocedure kunnen zowel Stichting Kattenbos als de voormalig eigenaar geen schadeclaims indienen jegens elkaar.

Als de aangeboden kat geneutraliseerd is , korter dan 1 jaar gevaccineerd is , gechipt is en een zeer recente verklaring heeft of de kat aids-leukemie positief dan wel negatief is getest , dan wordt er geen bijdrage gevraagd bij het doen van afstand.

Als 1 of meerdere handelingen nog niet verricht zijn dan wordt een bijdrage in die kosten gevraagd omdat die handelingen dan vrijwel meteen na binnenkomst bij onze eigen dierenarts moeten gebeuren.


Financiële Adoptie van een kat die eigendom is van Stichting Kattenbos


Donateurs kunnen een kat financieel adopteren als donatie

Voormalige eigenaren van een kat kunnen de afgestane kat financieel adopteren als donatie

Financiële Adoptie betekend dat de financieel adoptant voor een minimum bedrag – wat om de paar jaar door het bestuur vastgesteld wordt – bijdraagt als donatie in de kosten voor de financieel geadopteerde kat.

Financieel Adoptanten krijgen 1x per jaar een recente foto van de kat en kunnen de kat bezoeken.

Financiële adoptie geeft geen eigendoms of andere rechten op de financieel geadopteerde kat.

Els Lodewijks 04.10.2017 12:55

Geraakt door artikel in telegraaf, stuur ik gauw een donatie.

Lenička 11.10.2017 12:48

Heel hartelijk dank vvor Uw donatie , we zijn er heel blij mee !!!
Vriendelijke groeten
Lenička Roozendaal

Marion Bulthuis 11.05.2017 22:32

Prachtige site met veel informatie. Via Stichting Poezensnuitjes van jullie bestaan op de hoogte gebracht en zo dankbaar voor de opname van de Poezensnuitjes!

Nieuwe reacties

21.01 | 13:17

Hi Lenicka, Sinds maart 2020 hebben wij een kat met aids in ons huishouden. Het gaat nu erg goed met hem en wij hopen dat wij nog lang van hem kunnen genieten!

05.12 | 21:29

info@kattenbos.nl !!!!! in vorig mailtje staat een n teveel

05.12 | 21:27

Je moet een mailtje sturen met uitgebreide informatie over de kat en waarom hij/zij weg moet naar info@kattennbos.nl Je krijgt dan een reactie met informatie.

05.12 | 19:59

wat moet ik doen om een kat hierheen te brengen? en hoeveel kost het?